BadAngel, teksty z czerwca 2010 roku

1 tekst z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest Ba­dAn­gel.

Kiedyś - bez­tros­ka, ciesząca się z rzeczy małych i błachych, po­magająca in­nym, ko­leżeńska,ot­warta, pełna zaufa­nia do ludzi.
Dzi­siaj - przygnębiona, zam­knięta w so­bie, zat­roska­na, wciąż za­myślo­na, zdol­na do te­go by ra­nić in­nych, tak jak ją raniono.


To tyl­ko sku­tek uboczny miłości... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 czerwca 2010, 21:26
BadAngel

...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność