BadAngel

14 tekstów – auto­rem jest Ba­dAn­gel.

Jeśli boisz się Śmier­ci, to boisz się wszystkiego. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 lutego 2011, 21:39

Kiedyś - bez­tros­ka, ciesząca się z rzeczy małych i błachych, po­magająca in­nym, ko­leżeńska,ot­warta, pełna zaufa­nia do ludzi.
Dzi­siaj - przygnębiona, zam­knięta w so­bie, zat­roska­na, wciąż za­myślo­na, zdol­na do te­go by ra­nić in­nych, tak jak ją raniono.


To tyl­ko sku­tek uboczny miłości... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 czerwca 2010, 21:26

Szu­kając cze­goś kon­kret­ne­go, rzad­ko kiedy to zdobywamy....
Ale jest w tym coś ma­giczne­go. Spo­tyka­my coś więcej, coś co nie było na­wet w naszych naj­większych oczekiwaniach 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 maja 2010, 14:23

Pod grubą war­stwą Kiczo­watości uk­ry­wasz praw­dzi­we piękno...
Dotrę tam kiedyś
Zobaczysz 

myśl
zebrała 17 fiszek • 5 maja 2010, 16:44

- zno­wu ucieknę
- znajdę Cie,
ale dlacze­go chcesz prze­de mną uciekać, boisz się mnie?
- nie, Ciebie nie ...
- więc czego?
- boję się życia. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 maja 2010, 17:19

Chy­ba jed­nak zdjęcie zaw­sze po­zos­ta­nie okładką człowieka 

myśl
zebrała 17 fiszek • 28 kwietnia 2010, 13:19

Po­wie­działeś mi kiedyś, że będę bar­dzo szczęśliwa.
Uwierzyłam...
Te­raz gdy od­chodzisz oka­zuje się, że moim szczęściem, wiel­kim szczęściem, byłeś właśnie Ty - a ja za­gubiona w no­woczes­ności świata, nie pot­ra­fiłam te­go dostrzec 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 kwietnia 2010, 15:04

Bo to szczęście krąży gdzieś wokół mnie....
Pos­ta­nawiam nie prze­gapić ko­lej­nej okaz­ji i łapać je, cho­ciaż jest cho­ler­nie ulotne 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 kwietnia 2010, 22:12

Przez 4 mi­nuty cze­kając na Ciebie - zro­zumiałam, że ludzie się jed­nak nie zmieniają... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 18 kwietnia 2010, 09:11

hm.. Miłość. Właści­wie co to jest ?
Czy nie za często używa­my te­go słowa?
Czy chwi­lowe zaurocze­nie oz­nacza miłość?
- Kocham Cię
- Ja Ciebie też
ja­kiś czas pózniej:
* on zos­ta­wia ją dla innej
* ona go zdradza
Obo­je za­dają so­bie rany
Zas­tanówmy się czy tak po­win­no być, czy tak ma wyglądać "Miłość"
---------------------------------------------------------------------------------------------
Nie uwierzę póki nie doz­nam ... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 kwietnia 2010, 13:35
BadAngel

...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność